Polis Akademisi
Trafik Enstitüsü

ENSTİTÜ

Ders İçerikleri

ULAŞIM GÜVENLİĞİ VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  •  Araştırma Yöntemleri-I

İki dönemlik ve zorunlu bir ders olan Araştırma Yöntemleri dersinde sosyal araştırmaların niteliği, amaçları, tasarlanması ve yürütülmesine dair birçok konu ele alınacaktır. Dersin ilk dönemi, sosyal araştırmanın temellerine ve sosyal bilimler felsefesine ayrılmıştır.
Ders, sosyal araştırmalardaki temel bakış açıları, kavramlar ve tekniklerin kavranmasını amaçlamaktadır. Dersi alan öğrenciler, iki dönem boyunca sosyal araştırmanın esaslarını öğrenecek ve bunları kendi ilgi duydukları araştırma alanlarına uygulayacaklardır. Ders bu bakımdan öğrencilerin tez hazırlık ve yazım aşamalarına doğrudan katkı sağlamayı hedeflemektedir.

  •  Trafik Hukuku

Dersin Tanımı; Trafik kuralları ve müeyyidelerinin düzenlendiği Kanun ve Yönetmeliklerin ele alınarak incelenmesi. Diğer ülkelerdeki düzenlemelerle karşılaştırmalı bir şekilde yorumlama ve saptamalarla akademik bir düzeyde trafik hukukunun ele alınması.
Trafik kazalarından doğan hukuk ve ceza sorumluluğunun ele alınması. Konuyla ilgili Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi.
Dersin Amacı; 2918 sayılı Karayolu trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu yasal çerçeveyi oluşturacaktır. Motorlu araçların işletilmesinin hukuk düzeni içerisindeki yerinin kavranması. İlgili mevzuat hükümleri ışığında kentsel düzenin sağlanmasında trafiğin hukuk kuralları ile düzenlenmesi. Karayollarında meydana gelen trafik kazaları dolayısıyla uğranılan maddi ve manevi zararlara ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk konusunun değerlendirilmesi.

  •  Ulaşım Güvenliği Bilincinde Halkla İlişkiler

Derste, Ulaşım Güvenliği bilincinin oluşumunda halkla ilişkilerin rolü ve etkileri ele alınacaktır. Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi bilimsel olarak ele alınıp değerlendirilmesi gereken, etkili, verimli ve eşgüdüme dayalı bir yönetim modelinin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Ulaşım Güvenliği bilincinin oluşumunda en önemli konulardan birisi, ulaşım güvenliği konusundaki polis- halk ilişkileri ve işbirliğinin geliştirilmesi ve buna bağlı olarak bir bilincin oluşturulması ve sürekli hale getirilmesidir. Buna uygun politikalar ve yönetim modelleri geliştirilmesi, teorik verilerle uygulamaların bir bütün içerisinde ele alınması gerekmektedir. Dersi alan katılımcıların, Ulaşım Güvenliği bilincinin oluşumunda halkla ilişkileri ve bağlı konuların etkileri üzerinde bilgi ve becerilerinin arttırılması, sorunlara çözüm önerileri getirilmesi, konuyla ilgili etkin bilimsel araştırmaları yapan ve yeni modellerin geliştirilmesine katkı sağlamaları hedeflenmektedir. Konuyla ilgili tüm dünyada kabul görmüş ve uygulanan modeller ve bilimsel tespitler ele alınarak Türkiye ölçeğinde modellerin uygulanabilirliği ve uygulama için gerekli mevzuat ve alt yapı değişikliği konularında neler yapılabileceği konusunda fikir yürütmeleri ve yeni öneriler getirmeleri için teorik donanımlarının arttırılması sağlanacaktır.

  •  Türkiye’nin Ulaşım Politikası

Dersin Tanımı; Ulaşım güvenliğinin sağlanması, konforlu ve hızlı ulaşım sisteminin kurulması amacı ile geliştirilen ulaşım politikalarının analizi yapılmaktadır.
Dersin Amacı; Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında ulaşım politikalarının rolü ve uygulanan ulaşım politikaları incelenmektedir.